REGULAMIN REJSÓW

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. „Cenie” należy przez to rozumieć wyrażoną w kwocie brutto całkowitą cenę Rejsu lub Szkolenia wyszczególnioną w ofercie Organizatora albo ustaloną bezpośrednio z Organizatorem, uwzględniającą ewentualne przyznane przez Organizatora rabaty.
 2. „Dokonaniu wpłaty” należy przez to rozumieć moment zaksięgowania środków na Rachunku bankowym Organizatora.
 3. „Kandydacie na uczestnika” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która wyraziła zainteresowanie uczestnictwem w Rejsie lub Szkoleniu.
 4. „Opłacie rezerwacyjnej” należy przez to rozumieć opłatę wnoszoną tytułem rezerwacji Rejsu lub Szkolenia, która nie podlega zwrotowi.
 5. Organizatorze” należy przez to rozumieć Jacka Mirczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FAJNE REJSY Jacek Mirczak, ul. Meksykańska 8/83; 03-948 Warszawa, NIP: 1131109643  REGON: 016435151 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Adres korespondencyjny: Jacek Mirczak, ul. 11 Listopada 8/9; 03-435 Warszawa.
 6. „Rachunku bankowym Organizatora” należy przez to rozumieć rachunek bankowy prowadzony w Banku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o numerze 18 1240 1024 1111 0010 8781 4746.
 7. „Regulaminie” należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, określający zasady uczestnictwa w Rejsie lub Szkoleniu, stanowiący integralną część Umowy o uczestnictwo.
 8. „Rejsie” należy przez to rozumieć rejs stażowy dostępny w ofercie Organizatora. Rejsy nie stanowią imprez turystycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych a Organizator nie podlega wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych i Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.
 9. „Sile wyższej” należy przez to rozumieć okoliczność wykluczającą możliwość organizacji Rejsu lub Szkolenia za którą Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności jako siłę wyższą należy poczytywać okoliczności takie jak: konflikt zbrojny, zamknięcie granic lub portów, wprowadzenie obostrzeń epidemicznych na terenie danego państwa w granicach, którego ma odbyć się Rejs lub Szkolenie, warunki atmosferyczne stanowiące zagrożenie dla jednostki i jej załogi.
 10. „Skipperze” należy przez to rozumieć Organizatora lub osobę wyznaczoną przez Organizatora do prowadzenia Rejsu lub Szkolenia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, dokumenty oraz doświadczenie morskie. Skipper zobowiązuje się do posiadania niezbędnej wiedzy oraz materiałów potrzebnych do nawigacji po akwenie wyszczególnionym w ofercie.
 11. „Szkoleniu” należy przez to rozumieć szkolenie żeglarskie dotyczące tematyki wskazanej w ofercie Organizatora.
 12. „Uczestniku” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, biorącą udział w Rejsie lub Szkoleniu, stanowiącą załogę jachtu, która skutecznie zawarła Umowę o uczestnictwo. Uczestnikiem Rejsu lub Szkolenia może być każdy kto ukończył 16 rok życia i jego stan zdrowia pozwala na bezpieczne uprawianie żeglarstwa morskiego. Osoby które w dniu rozpoczęcia rejsu nie ukończyły 18 roku życia, mogą zostać dopuszczone do udziału w Rejsie lub Szkoleniu wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna lub innej osoby pełnoletniej posiadającej pisemną zgodę opiekuna prawnego.
 13. „Umowie o uczestnictwo” należy przez to rozumieć umowę, której Stronami są Organizator i Uczestnik określającą szczegółowe zasady uczestnictwa w Rejsie albo Szkoleniu wyszczególnionym w ofercie Organizatora.
 14. „Zaokrętowaniu” należy przez to rozumieć zgłoszenie się do Skippera w wyznaczonym miejscu i czasie w porcie rozpoczęcia Rejsu lub Szkolenia lub na jednostce, na której odbywa się Rejs lub Szkolenie.

§ 2

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA

 1. Wszelki kontakt sprawach związanych z uczestnictwem w Rejsach lub Szkoleniach odbywa się za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych Organizatora: e-mail: jacek@fajnerejsy.pl, tel: +48 509 344 331

§ 3

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU, ZAWARCIE UMOWY, PŁATNOŚCI

 1. Aby wziąć udział w Rejsie lub Szkoleniu Kandydat na uczestnika musi skontaktować się z Organizatorem w celu potwierdzenia wolnego miejsca i jego wstępnej rezerwacji.
 2. W wypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w Rejsie lub Szkoleniu na więcej niż miesiąc przed rozpoczęciem Rejsu lub Szkolenia, zawarcie Umowy o uczestnictwo następuje pod warunkiem Dokonania Wpłaty Opłaty rezerwacyjnej stanowiącej 30% Ceny Rejsu lub Szkolenia, w sposób określony w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od momentu uzyskania od Organizatora potwierdzenia o wolnym miejscu i wstępnej rezerwacji.
 3. W wypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w Rejsie lub Szkoleniu na miesiąc lub mniej niż miesiąc przed rozpoczęciem Rejsu lub Szkolenia, zawarcie Umowy o uczestnictwo następuje pod warunkiem Dokonania Wpłaty kwoty stanowiącej 100% Ceny Rejsu lub Szkolenia, w sposób określony w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 4. W tytule wpłaty na Rachunek bankowy Organizatora należy wskazać imię i nazwisko Kandydata na uczestnika, nazwę Rejsu lub Szkolenia oraz termin w jakim Rejs lub Szkolenie będzie się odbywać.
 5. W przypadku określonym § 3 ust. 2 Dokonanie Wpłaty pozostałej kwoty stanowiącej 70% Ceny Rejsu lub Szkolenia musi nastąpić nie później niż na miesiąc przed datą rozpoczęcia Rejsu lub Szkolenia. Opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet ceny Rejsu lub Szkolenia.
 6. Składkę na paliwo, opłaty portowe i wyżywienie podczas trwania rejsu, a w szczególności jej wysokość i sposób rozliczania, ustala załoga we własnym zakresie w momencie zaokrętowania na jacht w taki sposób aby pokryć w całości te wydatki.
 7. Zawarcie Umowy o Uczestnictwo oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ UCZESTNIKA, REZYGNACJA

 1. Jeżeli z winy Organizatora Rejs lub Szkolenie nie może się odbyć, wówczas Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy o uczestnictwo, a Organizator zwróci Uczestnikowi wszelkie wpłaty dokonane tytułem Rejsu lub Szkolenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od momentu poinformowania Uczestnika o niemożności odbycia się Rejsu lub Szkolenia.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Rejsie lub Szkoleniu zarówno przed jego rozpoczęciem jak i w każdym czasie trwania Rejsu lub Szkolenia.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w Rejsie lub Szkoleniu nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem Rejsu lub Szkolenia następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli Organizatorowi. Dla swej skuteczności złożenie oświadczenia woli o rezygnacji z uczestnictwa w Rejsie lub Szkoleniu powinno nastąpić przy zachowaniu formy wiadomości e-mail przesłanej nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem Rejsu lub Szkolenia na adres e-mail Organizatora wskazany w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę Rejsu lub Szkolenia oraz datę jego rozpoczęcia.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w Rejsie lub Szkoleniu w terminie krótszym niż miesiąc do jego rozpoczęcia lub w trakcie jego trwania następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli Organizatorowi. Dla swej skuteczności złożenie oświadczenia woli o rezygnacji z uczestnictwa w Rejsie lub Szkoleniu powinno nastąpić przy zachowaniu formy wiadomości e-mail przesłanej nie później niż na dzień przed rozpoczęciem Rejsu lub Szkolenia na adres e-mail Organizatora wskazany w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę Rejsu lub Szkolenia oraz datę jego rozpoczęcia.
 5. Rezygnacja z uczestnictwa w Rejsie lub Szkoleniu w trakcie jego trwania następuje poprzez zawiadomienie Skippera. Skipper umożliwi Uczestnikowi opuszczenie jednostki w najbliższym porcie na trasie Rejsu lub Szkolenia, do którego zawinie jednostka.
 6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Rejsu lub Szkolenia na zasadach przewidzianych w § 4 ust. 3 Niniejszego Regulaminu Organizator zatrzymuje Opłatę rezerwacyjną.
 7. W przypadku rezygnacji z Rejsu lub Szkolenia na zasadach przewidzianych w § 4 ust. 4 i 5 Niniejszego Regulaminu Organizator zatrzymuje Cenę Rejsu lub Szkolenia jak i pozostałe opłaty wniesione przez Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa do ubiegania się o zwrot Ceny Rejsu lub Szkolenia ani Opłaty rezerwacyjnej.

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ORGANIZATORA, SIŁA WYŻSZA

 1. Organizator może odstąpić od Umowy o uczestnictwo bez wyznaczania uczestnikowi dodatkowego terminu do wykonania Umowy o uczestnictwo w wypadku: a) Niedokonania przez Uczestnika Wpłaty tytułem Rejsu lub Szkolenia w terminie lub w sposób przewidziany w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu;
  b) Niedokonania przez Uczestnika Zaokrętowania w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora;
  c) Niedokonania przez Uczestnika opłat, o których mowa w § 3 ust. 6. niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku, gdy Organizator odstąpi od Umowy o uczestnictwo, na zasadach przewidzianych w § 5 ust. 1 lit. a) niniejszego Regulaminu Organizator zatrzymuje Opłatę rezerwacyjną określoną w § 3 ust. 2 Niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Organizator odstąpi od Umowy o uczestnictwo, na zasadach przewidzianych w § 5 ust. 1 lit. b) lub c) niniejszego Regulaminu Organizator zatrzymuje Cenę Rejsu lub Szkolenia. Uczestnik nie ma prawa do ubiegania się o zwrot Ceny Rejsu lub Szkolenia.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA, SKIPPERA

 1. Organizator zobowiązuje się zapewnić jacht o odpowiedniej zdolności żeglugowej dla danego akwenu oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez banderę jednostki.
 2. Skipper zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia bezpieczeństwa oraz wydania osobistych środków bezpieczeństwa przed rozpoczęciem żeglugi.
 3. Skipper zobowiązuje się do prowadzenia żeglugi w sposób jak najbezpieczniejszy, zgodny z prawem morskim, lokalnym oraz zgodny z dobrą praktyką morską.
 4. Skipper odpowiada za jacht i za bezpieczeństwo załogi znajdującej się na pokładzie. Organizator zastrzega że ani on ani też skipper nie odpowiada za bezpieczeństwo załogi znajdującej się poza jachtem podczas postoju w porcie.
 5. Organizator oraz Skipper nie odpowiadają za utratę lub zniszczenie mienia należącego do Uczestnika wynikające z warunków żeglugi lub zdarzeń mających miejsce podczas trwania Rejsu lub Szkolenia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian trasy Rejsu lub portu jego zakończenia, wynikających z warunków atmosferycznych lub innych bliżej nieokreślonych przyczyn mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi.
 7. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Rejsu, zagrażającego interesom innych członków załogi i/lub zasadom bezpieczeństwa, a w szczególności w przypadku określonym w § 7 ust. 6, Organizator ma prawo wyokrętować Uczestnika w najbliższym porcie. Organizator nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych z tego tytułu. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu Uczestnika do miejsca zamieszkania w takim przypadku ponosi wyokrętowany Uczestnik Rejsu.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Do zakresu obowiązków Uczestnika jako członka załogi zaliczają się w szczególności czynności takie jak: pełnienie wacht, obsługa takielunku, sterowanie oraz pozostałe zadania wyznaczone przez Skippera.
 2. Uczestnik powinien uczestniczyć w wachtach nawigacyjnych oraz kambuzowych zgodnie z ustalonym grafikiem wacht. Na wachtę stawiać się punktualnie i odpowiednio przygotowany.
 3. Uczestnik ma obowiązek posiadać ze sobą niezbędne dokumenty uprawniające do przekraczania granic państw przewidzianych w planie Rejsu lub Szkolenia.
 4. Uczestnik ma obowiązek poinformować Skippera o stanie swojego zdrowia jeżeli ma to wpływ na bezpieczeństwo podczas trwania Rejsu lub Szkolenia. Informacje o stanie zdrowia uczestnika nie będą przekazywane dalej, za wyjątkiem odpowiednich służb w razie takiej konieczności.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa morskiego oraz lokalnego. Uczestnik nie może wnieść na pokład jachtu żadnych środków, materiałów i przedmiotów zakazanych prawnie w krajach będących na trasie Rejsu lub Szkolenia.
 6. Od chwili zaokrętowania do chwili wyokrętowania, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wszelkich wskazań Skippera, dotyczących obsługi osprzętu jachtowego, zachowania na jachcie oraz bezpieczeństwa żeglugi, a w szczególności nie spożywania alkoholu lub używania innych środków odurzających.
 7. Uczestnik odpowiada za wszystkie szkody powstałe na skutek jego działania lub zaniechania.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń Skippera w sposób sumienny.
 9. Uczestnikom Rejsu nie przysługuje prawo do współdecydowania o trasie Rejsu - ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Skipper, biorąc pod uwagę panujące warunki atmosferyczne, bezpieczeństwo załogi i dobrą praktykę żeglarską.
 10. Uczestnik powinien odpowiednio przygotować się do rejsu morskiego. Powinien posiadać odzież odpowiednią dla danego akwenu oraz pory roku. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego obuwia by nie uszkodzić lub nie porysować pokładu jachtu.

§ 8

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Kandydatów na uczestników Rejsu lub Szkolenia jest Organizator.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników oraz Kandydatów na uczestników, zgodnie z przepisami RODO.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć Umowy o uczestnictwo.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że:

I. Administrator danych:

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Jacek Mirczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FAJNE REJSY Jacek Mirczak, z siedzibą przy: Meksykańska 8/83, 03-948 Warszawa, NIP: 113-110-96-43.

II. Cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania umów o uczestnictwo w szkoleniu lub rejsie morskim.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych;
 • w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.
IV. Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.

V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji calu, w którym dane osobowe zostały zgromadzone, ale nie krócej niż wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
 2. otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: jacek@fajnerejsy.pl, telefonicznie pod numerem +48 509344331 lub listownie na adres siedziby wskazany w punkcie I.

VIII. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora.
W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

IX. Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Na pokładzie jednostki, na której prowadzony jest rejs obowiązuje prawo państwa bandery. Poza jednostką obowiązują przepisy państwa, na terytorium którego znajduje się załoga. Na wodach międzynarodowych obowiązują przepisy prawa morskiego i międzynarodowego, a także zasady dobrej praktyki żeglarskiej.